Koszyk: (pusty)
Darmowa dostawa od 500zł
do kasy suma: 0,00 zł
Konkurs TADAM

WEŹ UDZIAŁ W NASZYM WYJĄTKOWYM KONKURSIE!

 

Podziel się z nami zdjęciem przedstawiającym produkty pochodzące z Kreatywnej Pracowni Tadam i wygraj bon na kolejne zakupy o wartości 200zł!

 

WEŹ UDZIAŁ, KLIKAJĄC TUTAJ

_____________________________________

Biorąc udział w konkursie, akceptujesz Regulamin.

 

Regulamin konkursu “Wygraj bon na kolejne wyjątkowe zakupy”

1. Organizatorem Konkursu “Wygraj bon na kolejne wyjątkowe  zakupy” zwanego dalej „Konkursem”, jest Firma Kreatywna Pracownia Tadam, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Batorego 22 35-005 Rzeszów ,zwana dalej „Organizatorem”)

2. Przyznającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. z Dz. U. z 2016 r. , poz. 380), wydającym oraz odpowiedzialnym za rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli obowiązek takiego podatku wystąpi jest Firma Kreatywna Pracownia Tadam.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs prowadzony jest w dniach określonych w zadaniu konkursowym na profilu TADAM dostępnym pod adresem: https://pracowniatadam.pl/pl/i/Konkurs-TADAM/21

5. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce.

6. Zamieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe (Zgłoszenie konkursowe) jest rozumiane jako zgłoszenie Uczestnika do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnik umieszcza odpowiedzi na zadanie konkursowe poprzez formularz https://pracowniatadam.pl/pl/i/Konkurs-TADAM/21 na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

8. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 612, z późn. zm.).

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili jego trwania z powodów technicznych lub działania siły wyższej co jest niezależne od Organizatora.

2.Przebieg konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia prezentującego produkty Kreatywnej Pracowni Tadam poprzez formularz https://pracowniatadam.pl/pl/i/Konkurs-TADAM/21. Każdy Uczestnik może zamieścić wyłącznie jedno zgłoszenie. 

2. Dodawanie Zgłoszeń konkursowych odbywa się poprzez zamieszczenie zdjęcia na dedykowanej stronie https://pracowniatadam.pl/pl/i/Konkurs-TADAM/21 we wskazanym terminie od 15.11.2019 do 15.05.2020.

3. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia konkursowego jest rejestrowana przez Organizatora konkursu.

4. Uczestnik musi być autorem Zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.

5. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia konkursowego w celach związanych z Konkursem na następujących polach eksploatacji: sam produkt, prasa, Internet, materiały post, ATL, BTL. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

6. Zgłoszenia konkursowe niezgodne z Regulaminem, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez Organizatora konkursu i nie będą podlegały udziałowi w Konkursie.

3.Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

1. Ocenie podlegają wyłącznie zgłoszenia konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w § 2 pkt. 2 Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie.

2. Po zakończeniu Konkursu spośród Zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników jury złożone z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”) wybierze najlepsze zgłoszenia konkursowe, które w ocenie Jury będą najbardziej interesujące, inspirujące i kreatywne. Uczestnicy, którzy dodadzą najlepsze Zgłoszenie konkursowe wybrane przez Jury otrzymają nagrody (dalej „Laureaci Nagrody”.). Jury wybierać będzie 1 Laureata w miesiącu. 

3. Wyniki narady Jury wraz z nazwiskami Laureatów Nagród zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora na profilu https://www.facebook.com/PRACOWNIATADAM/

4. Jednocześnie Laureaci Nagród zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem.

5. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Nagrody zostaną przekazane do Laureatów do 21 dni od zakończenia zbierania pełnych danych niezbędnych do przekazania nagrody.

7. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

8. Nagrodami w konkursie są bony na kolejne zakupy w sklepie internetowym Kreatywna Pracowania Tadam https://pracowniatadam.pl/ o wartości 200zł.

9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

10. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej Nagrody, jeśli żadne ze Zgłoszeń konkursowych nie będzie spełniać wymogów Jury dla przyznania Nagrody.

4.Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora: Firma Kreatywna Pracownia Tadam, ul. Batorego 22,  35-005 Rzeszów, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

5.Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem jest Brand Active Sp. z o.o. oraz Firma Kreatywna Pracowania Tadam („Administrator”).

2. Z Administratorem można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: biuro@brandactive.pl i biuro.tadam@gmail.com

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

 1. [cele i podstawy przetwarzania danych] Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach:
 2. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie i zgodnie z Regulaminem Konkursu), wzięcia w nim udziału, wyłonienia Laureatów Nagród, wysyłki Nagrody, rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz z Regulaminem Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO);
 3. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Administratorem, Organizatorem a Uczestnikiem oraz realizacji reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. [odbiorcy danych] Odbiorcami danych osobowych będą a w szczególności:
 6. pracownicy Brand Active Sp. z o.o. i Firma Kreatywna Pracownie Tadam

4. Organizator Konkursu. [okres przechowywania danych] Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Organizator może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Organizatora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.

 1. [prawa Uczestnika] Uczestnik ma prawo:
 2. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 3. ich sprostowania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 16 RODO,
 4. ich usunięcia – o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 17 RODO,
 5. ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 18 RODO,
 6. przenoszenia danych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 20 RODO,
 7. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Administratorowi na adres e-mail: e-mail: biuro@brandactive.pl, biuro.tadam@gmail.com
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Organizator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

5.[przekazywanie danych do państw trzecich] Administrator będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (dalej zwanej „Decyzją”).

6.Decyzja stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Facebook, Inc są podmiotami wpisanymi na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: www.privacyshield.gov.

7.Informację o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.

6.Postanowienia końcowe

1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro.tadam@gmail.com

2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.

3. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Brand Active Sp. z o.o. i Firmie Kreatywna Pracownia Tadam.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu TADAM w portalu społecznościowym Facebook, w wersji papierowej w siedzibie Organizatora oraz na stroniehttps://pracowniatadam.pl/pl/i/Konkurs-TADAM/21. 

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium